Sąd Koleżeński


Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania i rozstrzygania spraw wnoszonych przez Władze i członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej oraz sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie.

Przewodnicząca

Dr hab. Małgorzata Krzywonos prof. nadzw. (UE Wrocław)

Członkowie

Prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz (UP Poznań)

Prof. dr hab. Katarzyna Majewska (UWM Olsztyn)

Dr inż. Stanisław Kalisz (SGGW)

Dr Ewa Gondek (UP Wrocław)

Dr Marek Sady (UR Kraków)