Członkostwo

 
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych i pracująca naukowo lub wykazująca zainteresowanie problematyką technologii i nauk o żywności, która zadeklaruje chęć przystąpienia do Towarzystwa i zobowiąże do przestrzegania jego statutu. Członkami mogą być również studenci ostatnich lat studiów wydziałów technologii żywności i pokrewnych. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Zarządu Głównego, członkiem zwyczajnym może być osoba nie studiująca i nie posiadająca dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane działalnością Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa. Członkom wspierającym oferujemy umieszczenie logo firmy na stronie internetowej Towarzystwa, możliwość zamieszczenia materiałów reklamowych w materiałach konferencyjnych i w miejscach organizacji spotkań, konferencji i wykładów.

Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi na polu nauk wchodzących w zakres działalności Towarzystwa, lub wyświadczyła mu szczególne usługi. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od opłat członkowskich. Członków zwyczajnych przyjmuje odpowiedni terytorialnie Zarząd Oddziału lub Prezydium zarządu Głównego, na podstawie złożonej pisemnej deklaracji

 

Deklaracja członkowska